ସେବା ସହାୟତା

ଆମର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ମୂଲ୍ୟବାନ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ |

ଗ୍ରାହକଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ / ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା / ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ |

ସମର୍ଥନ

ଇଂରାଜୀରେ 24 ଘଣ୍ଟା ଅନ୍ଲାଇନ୍ ସେବା ସହାୟତା ଦଳ |

ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ବୃତ୍ତିଗତ ବ technical ଷୟିକ, ପ୍ରୟୋଗ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ପରାମର୍ଶ, ଅର୍ଡର ପୂର୍ବରୁ ମାଗଣା ପରୀକ୍ଷା ସହିତ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ |

ମାଗଣା ସଫ୍ଟୱେର୍, ମାନୁଆଲ୍ ଏବଂ ଭିଡିଓ ଡାଉନଲୋଡ୍ |

ବୃତ୍ତିଗତ, ବିସ୍ତୃତ ତାଲିମ ଭିଡିଓ ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି |

ୱାରେଣ୍ଟି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମାଗଣା ଅତିରିକ୍ତ ଅଂଶ ଏବଂ ସେବା |

48 ଘଣ୍ଟିଆ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ ନିଶ୍ଚିତକରଣ ଏବଂ ସମାଧାନ ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତୁ |

ବିଦେଶ ଭ୍ରମଣ ସେବା |

ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ |

In case of technical questions and  If you need any technical support ,or have any questions regarding the faults for your laser machines purchased from Dowin Laser, please contact by Email: info@dowinlaser.com provide us with the following information:

ତୁମର ନାମ ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ନାମ |

ତୁମର ଡୋଇନ୍ ଲେଜର ମେସିନରେ ନାମପ୍ଲେଟର ଫଟୋ (ମଡେଲ୍ ନମ୍ବର, ସିରିଜ୍ ନମ୍ବର ଏବଂ ଅର୍ଡର ତାରିଖ ସୂଚାଇଥାଏ) |

ଦୋଷର ବର୍ଣ୍ଣନା

ଆମର ବ technical ଷୟିକ ସେବା ଦଳ ତୁରନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବ |

ସମର୍ଥନ

କେବଳ କେସ୍ ଅଂଶଗୁଡିକ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଆମ ଦ୍ୱାରା ବିକ୍ରୟ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମେସିନ୍ ପାଇଁ ଆମର ଅଂଶ ଅଛି |ୱାରେଣ୍ଟି ସମୟରେ କେଉଁ ଅଂଶ ଭଙ୍ଗା ଯାଇଛି ଏବଂ ମୂଳ ଅଂଶଗୁଡିକ ମାଗଣା ପଠାଯିବ ଆମର ସହାୟକ ଦଳ ଶୀଘ୍ର ଖୋଜି ପାରିବେ (ଲେଜର ଜେନେରେଟର ପରି କିଛି ଅଂଶ ମରାମତି ପାଇଁ ଆମକୁ ପଠାଇବାକୁ ପଡିବ), ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଦ୍ door ାର ଦେଇ 3-5 ଦିନ ଏକ ଛୋଟ ଅପେକ୍ଷା ରହିବ | ।

ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |